Onze vereniging

Introductie

De beleggingsstudieclub “het Flevobeleg” bestaat reeds meer dan 35 jaar. Tot 2006 was het een informele vereniging, maar nu is er sprake van een “echte” vereniging. De statuten van onze vereniging zijn 15 februari 2006 bij de notaris gepasseerd, waarna wij ook een Huishoudelijk Reglement hebben opgesteld.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 39093452.

Onze beleggingsclub is ook lid van de overkoepelende organisatie, de NCVB (De Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs) thans opgegaan in de VEB. Wij dienen hiertoe een jaarlijkse afdracht te betalen, maar daar staat tegenover dat we regelmatig worden uitgenodigd voor excursies en bedrijfspresentaties, en ondersteuning kunnen krijgen indien we dat nodig hebben. Informatie over deze organisatie kunt u vinden op: www.ncvb.nl.

Een en ander is begonnen in de gebouwen van de ING bank te Dronten. De allereerste vergaderingen vonden daar plaats. Tot 2006 hadden we ook de beleggingsadviseur van deze bank in ons midden, maar sinds die tijd beleggen we via de internetbank “Binck Bank”. Het grote voordeel hiervan is dat transacties goedkoper kunnen worden uitgevoerd.
Het grote voordeel van deze vorm van het internetbeleggen is dat we tijdens de vergadering over een enorme hoeveelheid informatie kunnen beschikken.

Onze werkwijze

Wij komen iedere derde woensdag van de maand bij elkaar bij de familie Hopman. We bedienen ons van de technische hulpmiddelen zoals een beamer en een projectiescherm, zodat iedereen de informatie op de laptop goed kan volgen.

Na de gebruikelijke agendapunten zoals notulen en mededelingen inventariseren we de gedane transacties en de stand van de beleggingsrekening.
Vervolgens  bespreken we het beleggingsklimaat in de afgelopen maand. Dat vinden we ook terug bij de ontwikkeling van onze ‘Flevobeleg’ portefeuille en we inventariseren de verwachtingen voor de komende periode. Vervolgens bespreken we alle in onze portefeuille aanwezige fondsen en bepalen welke we verkopen, houden of aankopen.  
Na besluitvorming zal de penningmeester de volgende dag direct de orders invoeren.
Wij doen de meeste handel met fondsen uit de AEX en in mindere mate met de Midkap fondsen. Incidenteel doen we ook de call- of put opties.
Natuurlijk houden we ook beschouwingen over de achtergronden van het beleggingsklimaat, zoals bijvoorbeeld de effecten van de olieprijs of de prijzen van het staal, rente, en alle andere factoren die van belang zijn voor het beleggen.
Wij houden ons niet bezig met allerlei afgeleide beleggingsproducten. Er zijn er zoveel, bovendien zijn de resultaten toch meest afhankelijk van de verschillende beurzen.
Het gaat er ons vooral om, met regelmaat en met elkaar te filosoferen over het beleggen en van elkaar te leren. Het is wel zeer aan te bevelen dat u een computer hebt en kunt internetten. U kunt dan desgewenst ieder moment op iedere dag de portefeuille volgen en onze gemaakte keuzes beoordelen. Als u lid wordt van onze vereniging krijgt u de wachtwoorden die nodig zijn om in te kunnen loggen en de portefeuille te bekijken. 

Wat kost het lidmaatschap?

Er zijn een paar zaken waar u rekening mee dient te houden. Als u zich wilt aansluiten bij onze beleggingsclub, dient u “instapgeld” te betalen.
Wij kunnen niet precies aangeven hoeveel dat is, omdat het verenigingsvermogen gedeeld door het aantal deelnemers de hoogte ervan bepaald. En dat vermogen is ook afhankelijk van de beleggingsresultaten, en fluctueert dus steeds. Maar in de regel gaat het om een paar duizend euro.
Eventueel kan er worden besloten om een uitkering aan alle deelnemers te doen, om dat gemiddeld vermogen te verlagen. 

Ook hier geldt het motto: “eerder behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst!”

Hoe frequenter u aanwezig bent op de vergaderingen, hoe meer invloed u kunt uitoefenen op het te voeren beleid. Wij beogen een zo’n groot mogelijke participatie in de vergaderingen, en hopen dan ook steeds op een maximale opkomst.

Ieder kwartaal moet er € 65 worden gestort, waarvan een deel wordt gebruikt ter dekking van de algemene verenigingskosten, en een deel wordt toegevoegd aan het beschikbare beleggingsvermogen.

Behalve het  bestuur hebben we ook nog een “reiscommissie”. Deze heeft de opdracht om tenminste eenmaal in de twee jaar een excursie te organiseren. Met deze excursie willen wij graag met onze partners een dagje uit, waarbij wij er naar streven om één bezoek te brengen aan een bedrijf of instelling en de rest van de dag een of meerdere ontspannende activiteiten, afgesloten met een diner.
De kans is dus ook groot dat u een keer gevraagd kunt worden voor een bestuurs- of commissiefunctie.

Eenmaal per jaar wordt tijdens de jaarvergadering het jaarverslag en het financieel verslag gepresenteerd. Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde beleid.
Het is dan duidelijk hoe onze prestatie in het afgelopen verenigingsjaar is geweest.

Wij hopen dat u met deze informatie zult besluiten lid te worden van onze beleggingsclub.